تعمیرات بدون جابجایی قطعات اصلی فاکتور رسمی

 

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران

0
همراه شما هستیم

ارور ساید بای ساید الجی - ارور ساید بای ساید LG

ارور ساید بای ساید الجی - lg side by side fault codes

 

 

LG refrigerator side by side fault codesلیست ارور ساید بای ساید الجی – کد خطا ساید بای ساید الجی -  

 سنسور فریزر ساید بای ساید بررسی شود

LG ساید بای ساید الجی – FS – ER کد خطا – ارور

سنسور یخچال ساید بای ساید بررسی شود

LG ساید بای ساید الجی – RS – ER کد خطا – ارور

سنسور محیطی یخچال ساید بای ساید بررسی شود

LG ساید بای ساید الجی – R2 – ER کد خطا – ارور

سنسور دیفراست فریزر ساید بای ساید بررسی شود

LG ساید بای ساید الجی – DS – F کد خطا – ارور

سنسور دیفراست یخچال ساید بای ساید بررسی شود

LG ساید بای ساید الجی – DS – R کد خطا – ارور

هیتر فریزر ساید بای ساید بررسی شود

LG ساید بای ساید الجی – DH – F کد خطا – ارور

هیتر یخچال ساید بای ساید بررسی شود

LG ساید بای ساید الجی – DH – R کد خطا – ارور

فن فریزر ساید بای ساید بررسی شود

LG ساید بای ساید الجی – FF – ER کد خطا – ارور

فن یخچال ساید بای ساید بررسی شود

LG ساید بای ساید الجی – RF – ER کد خطا – ارور

فن کندانسور ساید بای ساید بررسی شود

LG ساید بای ساید الجی – CF – ER کد خطا – ارور

ارتباط بین برد و نمایشگر ساید بای ساید بررسی شود

LG ساید بای ساید الجی – CO – ER کد خطا – ارور

سنسور محیطی ساید بای ساید بررسی شود

LG ساید بای ساید الجی – RT – ER کد خطا – ارور

سنسور یخساز ساید بای ساید بررسی شود

LG ساید بای ساید الجی – IS – ER کد خطا – ارور

کیت یخساز ساید بای ساید بررسی شود

LG ساید بای ساید الجی – IT – ER کد خطا – ارور

سنسور مخزن آب ساید بای ساید بررسی شود

LG ساید بای ساید الجی – SS – ER کد خطا – ارور

دارای مدارک معتبر از مجموعه هایی نظیر:

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران