سایا سرویس (استینگهاوس سابق) نمایندگی برندی نمیباشد از سال 1376 بصورت مستقل در خدمت شماست

ارور ساید بای ساید سامسونگ - ارور ساید بای ساید SAMSUNG

ارور ساید بای ساید سامسونگ - samsung side by side fault codes

 

 

SAMSUNG refrigerator side by side fault codesلیست ارور ساید بای ساید سامسونگ – کد خطا ساید بای ساید سامسونگ -  

 سنسور محیطی فریزر ساید بای ساید بررسی شود

SAMSUNG ساید بای ساید سامسونگ – E1 کد خطا – ارور

سنسور محیطی یخچال ساید بای ساید بررسی شود

SAMSUNG ساید بای ساید سامسونگ –  E2 کد خطا – ارور

سنسور دیفراست فریزر ساید بای ساید بررسی شود

SAMSUNG ساید بای ساید سامسونگ –  E4 کد خطا – ارور

سنسور دیفراست یخچال ساید بای ساید بررسی شود

SAMSUNG ساید بای ساید سامسونگ – E5 کد خطا – ارور

سنسور محیطی ساید بای ساید بررسی شود

SAMSUNG ساید بای ساید سامسونگ – E6 کد خطا – ارور

سنسور رطوبت ساید بای ساید بررسی شود

SAMSUNG ساید بای ساید سامسونگ –  E13 کد خطا – ارور

سنسور یخساز ساید بای ساید بررسی شود

SAMSUNG ساید بای ساید سامسونگ –  E15 کد خطا – ارور

فن فریزر ساید بای ساید بررسی شود

SAMSUNG ساید بای ساید سامسونگ – E21 کد خطا – ارور

فن یخچال ساید بای ساید بررسی شود

SAMSUNG ساید بای ساید سامسونگ –  E22 کد خطا – ارور

فن کندانسور ساید بای ساید بررسی شود

SAMSUNG ساید بای ساید سامسونگ –  E23 کد خطا – ارور

سیستم دیفراست فریزر ساید بای ساید بررسی شود

SAMSUNG ساید بای ساید سامسونگ –  E24 کد خطا – ارور

سیستم دیفراست یخچال ساید بای ساید بررسی شود

SAMSUNG ساید بای ساید سامسونگ –  E25 کد خطا – ارور

هیتر دریچه هوا – دمپر ساید بای ساید بررسی شود

SAMSUNG ساید بای ساید سامسونگ –  E27 کد خطا – ارور

سیستم یخساز ساید بای ساید بررسی شود

SAMSUNG ساید بای ساید سامسونگ – E39 کد خطا – ارور

فن یخساز ساید بای ساید بررسی شود

SAMSUNG ساید بای ساید سامسونگ –  E40 کد خطا – ارور

ارتباط نمایشگر و برد ساید بای ساید بررسی شود

SAMSUNG ساید بای ساید سامسونگ –  E41 کد خطا – ارور

 

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران