تعمیرات بدون جابجایی قطعات اصلی فاکتور رسمی

 
0
همراه شما هستیم

ارور کولرگازی اسپلیت جنرال - ارور کولرگازی اسپلیت GENERAL

ارور کولرگازی اسپلیت جنرال - general air conditioner split fault codes

 

 

GENERAL air conditioner fault codesلیست ارور کولرگازی اسپلیت جنرال – کد خطا کولرگازی اسپلیت جنرال -  

 سنسور محیطی کولرگازی اسپلیت بررسی شود

GENERAL کولرگازی اسپلیت جنرال – E2 – L2 کد خطا – ارور

سنسور لوله کولرگازی اسپلیت بررسی شود

GENERAL کولرگازی اسپلیت جنرال – E3 – L1 کد خطا – ارور

ارتباط فن داخلی کولرگازی اسپلیت بررسی شود

GENERAL کولرگازی اسپلیت جنرال – E5 – L6کد خطا – ارور

شیربرقی کولرگازی اسپلیت بررسی شود

GENERAL کولرگازی اسپلیت جنرال – E6 کد خطا – ارور

سنسور خارجی کولرگازی اسپلیت بررسی شود

GENERAL کولرگازی اسپلیت جنرال – E7 کد خطا – ارور