تعمیرات بدون جابجایی قطعات اصلی فاکتور رسمی

 
0
همراه شما هستیم

تهران هستیدتعمیرگاه داریدجواز کسب داریدبرای دریافت شعبه از منو وارد دعوت به همکاری قسمت دارندگان تعمیرگاه شوید.

ارور کولرگازی اسپلیت گری - ارور کولرگازی اسپلیت GREE

ارور کولرگازی اسپلیت گری - gree air conditioner split fault codes

 

 

GREE air conditioner fault codesلیست ارور کولرگازی اسپلیت گری – کد خطا کولرگازی اسپلیت گری -  

 کابلل فرمان کولرگازی اسپلیت بررسی شود

GREE کولرگازی اسپلیت گری – E06 کد خطا – ارور

ارتباط فن داخلی کولرگازی اسپلیت بررسی شود

GREE کولرگازی اسپلیت گری – H6 کد خطا – ارور

سنسور محیطی یونیت داخلی کولرگازی اسپلیت بررسی شود

GREE کولرگازی اسپلیت گری – F1 کد خطا – ارور

سنسور اواپراتور کولرگازی اسپلیت بررسی شود

GREE کولرگازی اسپلیت گری – F2 کد خطا – ارور

سنسور محیطی یونیت خارجی کولرگازی اسپلیت بررسی شود

GREE کولرگازی اسپلیت گری – F3 کد خطا – ارور

سنسور کندانسور کولرگازی اسپلیت بررسی شود

GREE کولرگازی اسپلیت گری – F4 کد خطا – ارور

سنسور لوله رفت کمپرسور کولرگازی اسپلیت بررسی شود

GREE کولرگازی اسپلیت گری – F5 کد خطا – ارور

اورلود کمپرسور کولرگازی اسپلیت بررسی شود

GREE کولرگازی اسپلیت گری – H3 کد خطا – ارور

فاز کمپرسور کولرگازی اسپلیت بررسی شود

GREE کولرگازی اسپلیت گری – U1 کد خطا – ارور