تعمیرات بدون جابجایی قطعات اصلی فاکتور رسمی

 
0
همراه شما هستیم

تهران هستیدتعمیرگاه داریدجواز کسب داریدبرای دریافت شعبه از منو وارد دعوت به همکاری قسمت دارندگان تعمیرگاه شوید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا - ارور یخچال فریزر HIMALIA

ارور یخچال فریزر هیمالیا - himalia Refrigerator freezer fault codes

 

 

HIMALIA Refrigerator freezer fault codesلیست ارور یخچال فریزر هیمالیا – کد خطا یخچال فریزر هیمالیا -  

 اتصالات موتور یخچال فریزر بررسی شود

HIMALIA یخچال فریزر هیمالیا – E1 کد خطا – ارور

موتور یخچال فریزر بررسی شود

HIMALIA یخچال فریزر هیمالیا – E2 کد خطا – ارور

سیستم تنظیم دمای یخچال فریزر بررسی شود

HIMALIA یخچال فریزر هیمالیا – E3 کد خطا – ارور

میزان آبگیری یخچال فریزر بررسی شود

HIMALIA یخچال فریزر هیمالیا – E6 کد خطا – ارور

تخلیه فاضلاب یخچال فریزر بررسی شود

HIMALIA یخچال فریزر هیمالیا – F1 کد خطا – ارور

سیستم گرمایش یخچال فریزر بررسی شود

HIMALIA یخچال فریزر هیمالیا – F2 کد خطا – ارور

سیستم تنظیم دمای آب یخچال فریزر بررسی شود

HIMALIA یخچال فریزر هیمالیا – F3 کد خطا – ارور

برد یخچال فریزر بررسی شود

HIMALIA یخچال فریزر هیمالیا – F4 کد خطا – ارور

مکانیزم تنظیم سطح آب یخچال فریزر بررسی شود

HIMALIA یخچال فریزر هیمالیا – C1 کد خطا – ارور

تخلیه فاضلاب یخچال فریزر بررسی شود

HIMALIA یخچال فریزر هیمالیا – C2 کد خطا – ارور

ارتباط بین برد و نمایشگر یخچال فریزر بررسی شود

HIMALIA یخچال فریزر هیمالیا – H1 کد خطا – ارور

سیستم خشکن و فن یخچال فریزر بررسی شود

HIMALIA یخچال فریزر هیمالیا – H2 کد خطا – ارور

سیستم حرارتی خشکن یخچال فریزر بررسی شود

HIMALIA یخچال فریزر هیمالیا – H3 کد خطا – ارور

سیستم تنظیم دمای خشکن یخچال فریزر بررسی شود

HIMALIA یخچال فریزر هیمالیا – H4 کد خطا – ارور

مکانیزم درب یخچال فریزر بررسی شود

HIMALIA یخچال فریزر هیمالیا – L2 کد خطا – ارور