مرحله اول تکمیل فرم توسط شما

بعد از تکمیل فرم خدمات اینترنتی چه رخ خواهد داد ؟

با تکمیل فرم توسط شما مشتری گرامی اتوماتیک وار درخواست در مجموعه ثبت 
و در شروع اولین ساعت اولین روز کاری توسط اپراتور
به تکنسین مربوطه ارجاع داده می شود

مرحله اول تکمیل فرم توسط شما

مرحله دوم تماس تکنسین با شما

بعد از محول شدن سرویس به تکنسین چه خواهد شد؟

به محض دریافت درخواست جهت خدمات رسانی تکنسین با شما تماس گرفته 
و زمان مراجعه را با شما تنظیم مینماید و همینطور جهت ارائه بهتر و سریعتر
خدمات پرسشهای فنی مورد نظر را جهت تامین و تشخیص از شما خواهد داشت
 
جهت تکمیل فرم اینترنتی
ساکنین غرب استان تهران شامل :
ملارد - شهریار - مارلیک - اندیشه - شهرقدس
 
 
جهت تکمیل فرم اینترنتی
ساکنین استان البرز شامل :
کرج - فردیس - مشکین دشت - محمدشهر