ثبت درخواست تعمیرات استان البرز بدون نیاز به تماس تلفنی

در صورتیکه ساکن استان البرز : کرج - فردیس - مشکین دشت - جهان نما و سایر مناطق که در محدوده خدمات میباشد هستید
بدون نیاز به تماس تلفنی در هر ساعت از شبانه روز این فرم را تکمیل و ارسال نمایید.
در اولین روز و ساعت کاری پروسه خدمات رسانی و تماس و هماهنگی جهت مراجعه صورت میپذیرد.
لازم به ذکر است مراجعات هرگز بدون هماهنگی قبلی نمیباشد.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.